Xem bảng giá dầu diesel hôm nay bao nhiêu đồng 1 lít?

Mức giá xăng dầu hôm nay trên thị trường nhiều biến động cụ thể giá xăng RON 95, đang giảm xuống 1,084 đồng/lít, tiếp tục đó giá xăng RON 92 đang giảm xuống mức 865 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 842 đồng/lít, giá dầu hỏi cũng giảm 624 đồng/lít, dầu 180CST 3.5S cũng đang giảm ở mức 239 đồng/kg.

Sau sự điều chỉnh mới nhất giá xăng dầu trên thị trường đã được xác định ngày hôm nay: Xăng E5RON92 không quá cao sao với tháng trước là 19,244 đồng/lít, xăng RON95 đang ở mức bán 20,023 đồng/lít, giá dầu hỏa đang ở mức

Sau điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường cụ thể như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.233 đồng/lít; Xăng RON95 là 20.134 đồng/lít; dầu diesel 16.657 đồng/lít; Dầu hỏa 15.611 đồng/lít; Dầu mazut 15.115 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ thực hiện tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 lên mức 300 đồng/lít; trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu lên mức 900 đồng/lít,kg.

Không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng dầu Do và diesel hôm nay đồng/lít

(đơn vị: đồng)

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 20,280 20,680
Xăng RON 95-II,III 20,130 20,530
Xăng E5 RON 92-II 19,230 19,610
DO 0.05S 16,650 16,980
DO 0,001S-V 16,950 17,280
Dầu hỏa 15,610 15,920

 

Giá xăng Mỹ lúc 7h30 đi ngang ở mức 2 USD/gallon.

Giá xăng giảm trong kỳ điều chỉnh 17.5. Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5RON92: Không cao hơn 20.488 đồng/lít;

Xăng RON95-III: Không cao hơn 21.599 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 17.614 đồng/lít;

Dầu hỏa: Không cao hơn 16.422 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.536 đồng/kg.