Tìm hiểu về tiểu sử và bảng giá chứng khoán SHS

Tìm hiều về chứng khoán SHS được thành lập do công ty chứng khoán Hà Nội – Sài Gòn hoạt động nhiều mảng trên thị trường gồm: Tự danh chứng khoán, môi giới chứng khoán,tư vấn và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý đầu tư chứng khoán. Đã qua nhiêu năm chinh chiến và phát triển SHS đã đạt mức vốn điều lệ 1.055 tỷ đứng đầu trong 5 công ty trong 22 công ty chứng khoán hiện nay.

Những lĩnh vực kinh doanh công ty chứng khoán SHS
  • Môi giới chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán
  • Tự doanh chứng khoán
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán
  • Tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác
Cơ cấu doanh thu của SHS
Nguồn: SHS
ĐV: tỉ đồng
2014
2013
Tăng
Môi giới
95
25
280%
Tự doanh
168
51
230%
Tư vấn
53
7
660%
Khác
79
43
82%
Chỉ tiêu tài chính
Trước Sau
Năm 2009 Năm 2010
n/a n/a
11.46 11.61
n/a n/a
n/a n/a
n/a n/a
n/a n/a
n/a n/a
23.33 42.99

Bảng giá chứng khoán SHS năm 2019

Tìm hiểu về tiểu sử và bảng giá chứng khoán SHS